Zastava Bosne i Hercegovine

OBRASCI - Razno


 1. CIOMS-I OBRAZAC
 2. DNEVNIK O IZVOĐENJU OBUKE IZ PRVE POMOĆI
 3. DOJAVA O SUMNJI NA OZBILJNE NEŽELJENE DOGAĐAJE
 4. DOJAVA O SUMNJI NA OZBILJNU NEŽELJENU REAKCIJU
 5. DONOR INFO - PODACI O DAVAOCU LJUDSKOG ORGANA
 6. DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU
 7. DOZVOLA ZA PROIZVODNJU LEKOVA
 8. DOZVOLA ZA PROIZVODNJU MEDICINSKIH SREDSTAVA
 9. DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO MEDICINSKIH SREDSTAVA
 10. EVIDENCIJA LICA ZAPOSLENIH U OBJEKTU KOJA SU POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM
 11. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SREDSTAVA DOZNAČENIH OD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA KULTURNE I SPORTSKO REKREATIVNE MANIFESTACIJE ČIJI JE CILJ PODSTICANJE INTEGRACIJE STARIH LICA U DRUŠTVO
 12. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SREDSTAVA DOZNAČENIH OD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA SOLIDARNU POMOĆ KORISNICIMA PENZIJA U PAKETIMA SA OSNOVNIM ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I SREDSTVIMA ZA HIGIJENU
 13. FORMULAR PRIJAVE ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
 14. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OZBILJNIM NEŽELJENIM DOGAĐAJIMA I OZBILJNIM NEŽELJENIM REAKCIJAMA
 15. HITNA PRIJAVA SUMNJE/POJAVE ZARAZNE BOLESTI IZ GRUPE ZOONOZA
 16. IMENIK ORGANIZATORA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
 17. IMUNOGENETSKI KRITERIJUMI POTREBNI ZA STAVLJANJE NA LISTU ČEKANJA ZA PRESAĐIVANJE LJUDSKIH ORGANA
 18. INFORMACIJE O UVOZU MEDICINSKIH SREDSTAVA I LEKOVA KOJE OBEZBEĐUJE SPONZOR ZA POTREBE KLINIČKOG ISPITIVANJA
 19. INFORMISANI PRISTANAK KORISNIKA SOLARIJUMA
 20. IZJAVA DAVALACA SUPRUŽNIKA, ODNOSNO VANBRAČNIH PARTNERA O PRISTANKU ZA DAROVANJE EMBRIONA
 21. IZJAVA DAVAOCA O POVLAČENJU PRISTANKA ZA DAROVANJE EMBRIONA
 22. IZJAVA DAVAOCA O POVLAČENJU PRISTANKA ZA DAROVANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA
 23. IZJAVA DAVAOCA O PRISTANKU ZA DAROVANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA
 24. IZJAVA GLAVNOG ISTRAŽIVAČA ZA UVOZ MEDICINSKIH SREDSTAVA I LEKOVA ZA POTREBE KLINIČKOG ISPITIVANJA
 25. IZJAVA O BAVLJENJU POLJOPRIVREDOM
 26. IZJAVA O CENZUSU (CZ)
 27. IZJAVA O NAKNADI TROŠKOVA
 28. IZJAVA O NEPROMENJENIM PODACIMA ČLANOVA PORODICE ZA POSLODAVCA
 29. IZJAVA O POSTOJANJU PRAVNIH SMETNJI
 30. IZJAVA O POSTOJANJU VANBRAČNE ZAJEDNICE
 31. IZJAVA O PRISTANKU PRIMAOCA ORGANA ZA PRESAĐIVANJE LJUDSKIH ORGANA
 32. IZJAVA ZA LICE STARIJE OD 65 GODINA
 33. IZVEŠTAJ O ODRŽANOM AKREDITOVANOM PROGRAMU KONTINUIRANE EDUKACIJE
 34. IZVEŠTAJ O POVREDI ZABRANE PUŠENJA
 35. IZVEŠTAJ O POZIVIMA - SOS TELEFON ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA
 36. IZVEŠTAJ O PRESAĐENOM LJUDSKOM ORGANU - BUBREG
 37. IZVEŠTAJ O PRESAĐENOM LJUDSKOM ORGANU - JETRA
 38. IZVEŠTAJ O PRESAĐENOM ORGANU - SRCE/PLUĆA
 39. IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I OBRAĐENIM PRIJAVAMA I SREDSTVIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA UPUĆIVANJA KORISNIKA PENZIJE NA REHABILITACIJU
 40. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PRIJAVE POTREBE ZA ZAPOŠLJAVANJEM
 41. IZVEŠTAJ O UZETOM LJUDSKOM ORGANU - BUBREG
 42. IZVEŠTAJ O UZETOM LJUDSKOM ORGANU - JETRA/PANKREAS
 43. IZVEŠTAJ O UZETOM LJUDSKOM ORGANU - SRCE/PLUĆA
 44. IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA PROIZVOĐAČA O INCIDENTU
 45. IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA PROIZVOĐAČA O SIGURNOSNOJ KOREKTIVNOJ MERI NA TERENU
 46. KARTON IMUNIZACIJE
 47. KNJIGA NALAZA I MIŠLJENJA LEKARSKE KOMISIJE u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 48. KONAČNI IZVEŠTAJ O OZBILJNOM NEŽELJENOM DOGAĐAJU I O OZBILJNOJ NEŽELJENOJ REAKCIJI
 49. KONTROLNA LISTA ZA PROCENU KLINIČKOG ISPITIVANJA (PROTOKOL, BROŠURA ZA ISTRAŽIVAČA I ETIČKI ASPEKTI)
 50. LINIJSKA LISTA SLUČAJEVA SUMNJI, VEROVATNIH I POTVRĐENIH SLUČAJEVA COVID-19
 51. LISTA STANDARDA PRIMENJENIH U CELOSTI ILI DELIMIČNO
 52. LIČNI KARTON O IZVRŠENOJ IMUNIZACIJI
 53. NALAZ I MIŠLJENJE LEKARSKE KOMISIJE u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 54. NALAZ I MIŠLJENJE LEKARSKE KOMISIJE
 55. NALAZ I MIŠLJENJE POSEBNE LEKARSKE KOMISIJE u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 56. NALOG ZA MEDICINSKO-TEHNIČKO POMAGALO ZA VOJNOG INVALIDA
 57. NALOG ZA PUTOVANJE
 58. OBAVEŠTENJE O PRAVNIM POSLEDICAMA DAROVANJA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSOM PREMA ZAČETOM, ODNOSNO ROĐENOM DETETU, KAO I O INFORMACIJAMA U VEZI SA SVRHOM I VREMENOM ČUVANJA DARIVANIH REPRODUKTIVNIH ĆELIJA
 59. OBAVEŠTENJE O PROVERI I POTVRĐIVANJU OZBILJNE NEŽELJENE REAKCIJE
 60. OBAVEŠTENJE O PROVERI I POTVRĐIVANJU OZBILJNOG NEŽELJENOG DOGAĐAJA
 61. OBAVEŠTENJE O ZAVRŠETKU KLINIČKOG ISPITIVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA
 62. OBAVEŠTENJE ZA LICA KOJA SE PODVRGAVAJU POSTUPKU BMPO
 63. OBAVEŠTENJE ZA PRIMAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI
 64. OBJAVA ZA BESPLATNU VOŽNJU
 65. OBRAZAC - TP - STRUČNO MIŠLJENJE O ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA I STANDARDA ZA PROMENU POLA IZ MEDICINSKIH RAZLOGA
 66. OBRAZAC 1 - POJEDINAČNA PRIJAVA
 67. Obrazac 1 - PRIJAVA POČETKA CIKLUSA BMPO - VTO
 68. Obrazac 1 - ZAHTEV ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA
 69. OBRAZAC 10 - POJEDINAČNA PRIJAVA NOSILAŠTVA ANTITELA NA HIV (HIV INFECTIO), OBOLEVANJA OD MORBUS HIV-A (AIDS), ODNOSNO SMRTI ZA LICA STARIJA OD 15 GODINA
 70. OBRAZAC 11 - POJEDINAČNA PRIJAVA NOSILAŠTVA ANTITELA NA HIV (HIV INFECTIO), OBOLEVANJA OD MORBUS HIV-A (AIDS), ODNOSNO SMRTI ZA DECU MLAĐU OD 15 GODINA
 71. OBRAZAC 12 - PRIJAVA LABORATORIJSKI POTVRĐENOG SLUČAJA OBOLJENJA IZAZVANOG VIRUSOM GRIPA
 72. OBRAZAC 13 - PRIJAVA ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE
 73. OBRAZAC 14 - NDNI - PRIJAVA NEŽELJENOG DOGAĐAJA POSLE IMUNIZACIJE
 74. OBRAZAC 15 - NDNI - IZVEŠTAJ O ISTRAŽIVANJU NEŽELJENOG DOGAĐAJA POSLE IMUNIZACIJE
 75. OBRAZAC 16 - NDNI - ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE TEŽE NEŽELJENE REAKCIJE POSLE IMUNIZACIJE
 76. OBRAZAC 17 - NDNI - ZAKLJUČAK STRUČNOG TIMA O UTVRĐENOJ TEŽOJ NEŽELJENOJ REAKCIJI POSLE IMUNIZACIJE
 77. OBRAZAC 1A - PRIJAVA SUMNJE NA ZLOUPOTREBU BIOLOŠKOG AGENSA
 78. Obrazac 1a - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA BMPO- VTO (ZAVRŠNO SA EMBRIOTRANSFEROM)
 79. Obrazac 1b - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA I TRUDNOĆE IZ POJEDINAČNOG POSTUPKA BMPO - VTO
 80. OBRAZAC 2 - PRIJAVA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI
 81. Obrazac 2 - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA INTRAUTERINE INSEMINACIJE (IUI)
 82. Obrazac 2 - SOCIJALNA ANKETA
 83. Obrazac 2a - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA INTRAUTERINE INSEMINACIJE (IUI)
 84. Obrazac 3 - NALAZ, MIŠLJENJE I OCENA RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA
 85. OBRAZAC 3 - ODJAVA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI
 86. Obrazac 3 - PRIJAVA POČETKA CIKLUSA BMPO - VTO SA DONIRANIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA
 87. Obrazac 3a - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA BMPO - VTO SA DONIRANIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA (ZAVRŠNO SA EMBRIOTRANSFEROM)
 88. Obrazac 3b - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA I TRUDNOĆE IZ POJEDINAČNOG POSTUPKA BMPO - VTO SA DONIRANIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA
 89. OBRAZAC 4 - POJEDINAČNA PRIJAVA OBOLEVANJA, ODNOSNO SMRTI OD VIRUSNOG HEPATITISA B ILI HEPATITISA C
 90. Obrazac 4 - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA INTRAUTERINE INSEMINACIJE (IUI) SA DONIRANIM SEMENIM ĆELIJAMA
 91. Obrazac 4a - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA INTRAUTERINE INSEMINACIJE (IUI) SA DONIRANIM SEMENIM ĆELIJAMA
 92. OBRAZAC 5 - PRIJAVA O MOGUĆOJ INFEKCIJI VIRUSOM BESNILA I POSTEKSPOZICIONOJ PROFILAKSI
 93. Obrazac 5 - PRIJAVA POČETKA CIKLUSA BMPO - FET SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM EMBRIONIMA
 94. Obrazac 5a - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA BMPO - FET SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM EMBRIONIMA
 95. Obrazac 5b - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA I TRUDNOĆE IZ POJEDINAČNOG POSTUPKA BMPO - FET SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM EMBRIONIMA
 96. OBRAZAC 6 - POJEDINAČNA PRIJAVA OBOLJENJA, (SMRTI) OD MALARIJE I NOSILAŠTVA UZROČNIKA MALARIJE
 97. Obrazac 6 - PRIJAVA POČETKA CIKLUSA BMPO - VTO SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM JAJNIM ĆELIJAMA
 98. Obrazac 6a - PRIJAVA ZAVRŠETKA CIKLUSA BMPO - VTO SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM JAJNIM ĆELIJAMA
 99. Obrazac 6b - PRIJAVA ISHODA CIKLUSA I TRUDNOĆE IZ POJEDINAČNOG POSTUPKA BMPO - VTO SA ZAMRZNUTIM/ODMRZNUTIM JAJNIM ĆELIJAMA
 100. Obrazac 7 - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA O BMPO - VTO
 101. OBRAZAC 7 - PRIJAVA BOLNIČNE INFEKCIJE (BI)
 102. Obrazac 7a - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA O BMPO - VTO
 103. Obrazac 7b - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA O BMPO - VTO
 104. Obrazac 8 - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENE USTANOVE O IUI
 105. OBRAZAC 8 - PRIJAVA LABORATORIJSKI UTVRĐENOG UZROČNIKA, ODNOSNO MIKROBIOLOŠKOG MARKERA PRISUSTVA UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI
 106. OBRAZAC 9 - DOPUNSKA PRIJAVA - ODJAVA TUBERKULOZE I REZISTENCIJE
 107. Obrazac 9 - IZVEŠTAJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA O BMPO - VTO FET
 108. OBRAZAC BO 1 - IZVEŠTAJ O RADU PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE U POSTUPKU OCENE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 109. OBRAZAC BO 2 - ZBIRNI IZVEŠTAJ O RADU PRVOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA U POSTUPKU OCENE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 110. OBRAZAC BO 3 - IZVEŠTAJ O RADU DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE U POSTUPKU OCENE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 111. OBRAZAC BO 4 - ZBIRNI IZVEŠTAJ O RADU DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE U POSTUPKU OCENE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 112. Obrazac br. 1 - ZAPISNIK O USMENO PODNETOM PRIGOVORU SAVETNIKU PACIJENATA
 113. Obrazac br. 2 - ZAPISNIK SAVETNIKA PACIJENATA O UTVRĐENIM BITNIM OKOLNOSTIMA I ČINJENICAMA U VEZI SA NAVODIMA IZNETIM U PRIGOVORU
 114. Obrazac br. 3 - IZVEŠTAJ SAVETNIKA PACIJENATA PO PRIGOVORU
 115. Obrazac br. 4 - MESEČNI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA PACIJENATA
 116. Obrazac br. 5 - IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA PACIJENATA ZA PERIOD
 117. OBRAZAC CKL-1 - ZAHTEV ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA KOJI SE PROPISUJU NA RECEPT ILI IZDAJU NA NALOG NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 118. OBRAZAC CKL-2 - ZAHTEV ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA KOJI SE PROPISUJU NA RECEPT ILI IZDAJU NA NALOG NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 119. OBRAZAC D - IZJAVA ZA OBEZBEĐIVANJE VEĆEG STANDARDA, SADRŽAJA I OBIMA PRAVA
 120. OBRAZAC DOBROVOLJNOG INFORMISANOG PRISTANKA
 121. Obrazac DTP - OBAVEŠTENJE
 122. OBRAZAC IDS - IZJAVA O DAVANJU SAGLASNOSTI ČLANA PORODICE, ODNOSNO DRUGOG BLISKOG LICA ZA UZIMANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA SA UMRLOG LICA
 123. OBRAZAC IIL - IZJAŠNJENJE IZABRANOG LEKARA
 124. OBRAZAC ILK - IZJAŠNJENJE PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 125. OBRAZAC IODS - IZJAVA O ODBIJANJU DAVANJA SAGLASNOSTI ČLANA PORODICE, ODNOSNO DRUGOG BLISKOG LICA ZA UZIMANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA SA UMRLOG LICA
 126. OBRAZAC IOZ - IZJAVA O ZABRANI UZIMANJA ORGANA, ODNOSNO TKIVA
 127. OBRAZAC IP - IZJAVA O PRISTANKU ZA DONIRANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA
 128. OBRAZAC IPD - IZVEŠTAJ O PRILOŽENOJ DOKUMENTACIJI
 129. OBRAZAC IPF - IZVEŠTAJ O PROVERI FUNKCIONALNOSTI POMAGALA
 130. OBRAZAC IPF-P - IZVEŠTAJ O PROVERI FUNKCIONALNOSTI PROTEZE ZA GORNJE/DONJE EKSTREMITETE
 131. OBRAZAC IPS - IZJAVA O POVLAČENJU SAGLASNOSTI ČLANA PORODICE, ODNOSNO DRUGOG BLISKOG LICA ZA UZIMANJE ORGANA, ODNOSNO TKIVA SA UMRLOG LICA
 132. OBRAZAC IV - IZVEŠTAJ O VOLONTIRANJU
 133. OBRAZAC KONAČNOG OPISA RADNOG MESTA državnih službenika
 134. OBRAZAC KONAČNOG OPISA RADNOG MESTA službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 135. OBRAZAC KZO-P1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (KZO)
 136. OBRAZAC KZO-P2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE KARTICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (KZO) ZA ZAPOSLENE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA
 137. Obrazac LICENCE
 138. Obrazac LISTA ČEKANJA - DOSTAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
 139. Obrazac LIT - LEKARSKI IZVEŠTAJ
 140. OBRAZAC LK-1 - IZVEŠTAJ O RADU PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 141. OBRAZAC LK-2 - ZBIRNI IZVEŠTAJ O RADU PRVOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA
 142. OBRAZAC LK-3 - IZVEŠTAJ O RADU DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 143. OBRAZAC LK-4 - ZBIRNI IZVEŠTAJ O RADU DRUGOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA
 144. Obrazac LPSVP - LIČNI PODACI O SUPRUŽNICIMA, ODNOSNO VANBRAČNIM PARTNERIMA KOJI UČESTVUJU U POSTUPKU BMPO SA DONIRANIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA
 145. Obrazac LPSVPSS - LIČNI PODACI O SUPRUŽNICIMA, ODNOSNO VANBRAČNIM PARTNERIMA KOJI UČESTVUJU U POSTUPKU BMPO SA SOPSTVENIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA
 146. OBRAZAC - NS MAJKA STAN - 1 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA MAJKE
 147. OBRAZAC - NS OTAC STAN - 2 - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU, UČEŠĆE U KUPOVINI, ODNOSNO KUPOVINU PORODIČNO-STAMBENE ZGRADE ILI STANA PO OSNOVU ROĐENJA DETETA MAJKE
 148. OBRAZAC NSP-P - PODACI O ČLANOVIMA PORODICE UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ
 149. OBRAZAC NSP-Z - ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ
 150. OBRAZAC NSP-NM - NALAZ I MIŠLJENJE
 151. OBRAZAC O PRIJAVI SUMNJE - POJAVE ZARAZNE BOLESTI ZOONOZE
 152. OBRAZAC ODD - DOPUNA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
 153. OBRAZAC ODO - DOPUNA OCENE
 154. OBRAZAC OLK-1 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA AMBULANTNO-SPECIJALISTIČKI PREGLED VAN PODRUČJA MATIČNE FILIJALE
 155. OBRAZAC OLK-10 - OCENA O POTREBI OBEZBEĐIVANJA PRATIOCA OSIGURANOM LICU ZA VREME STACIONARNOG LEČENJA
 156. OBRAZAC OLK-10A - OCENA O POTREBI OBEZBEĐIVANJA PRATIOCA OSIGURANOM LICU ZA VREME STACIONARNOG LEČENJA
 157. OBRAZAC OLK-11 - OCENA U VEZI SA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM
 158. OBRAZAC OLK-11A - OCENA PRVOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE
 159. OBRAZAC OLK-12 - OCENA U VEZI SA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM
 160. OBRAZAC OLK-13 - OCENA U VEZI SA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM
 161. OBRAZAC OLK-14 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALIZOVANE ZA REHABILITACIJU
 162. OBRAZAC OLK-14/A - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALIZOVANE ZA REHABILITACIJU
 163. OBRAZAC OLK-15 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALIZOVANE ZA REHABILITACIJU
 164. OBRAZAC OLK-16 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALIZOVANE ZA REHABILITACIJU
 165. OBRAZAC OLK-17 - OCENA O POVREDI NA RADU, ODNOSNO PROFESIONALNOM OBOLJENJU
 166. OBRAZAC OLK-18 - OCENA O POVREDI NA RADU, ODNOSNO PROFESIONALNOM OBOLJENJU
 167. OBRAZAC OLK-19 - OCENA O SANITETSKOM PREVOZU PO ZAHTEVU ZDRAVSTVENE USTANOVE
 168. OBRAZAC OLK-2 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA AMBULANTNO-SPECIJALISTIČKI PREGLED VAN PODRUČJA MATIČNE FILIJALE
 169. OBRAZAC OLK-20 - OCENA O SANITETSKOM PREVOZU PO ZAHTEVU ZDRAVSTVENE USTANOVE
 170. OBRAZAC OLK-21 - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANOG LICA, ODNOSNO POSLODAVCA NA OCENU KOJU JE DALA PRVOSTEPENA LEKARSKA KOMISIJA
 171. OBRAZAC OLK-22 - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANOG LICA, ODNOSNO POSLODAVCA NA OCENU KOJU JE DALA PRVOSTEPENA LEKARSKA KOMISIJA
 172. OBRAZAC OLK-23 - OCENA U POSTUPKU PONOVNOG OCENJIVANJA I VEŠTAČENJA, PO ZAHTEVU REPUBLIČKOG FONDA, MATIČNE FILIJALE I POSLODAVCA
 173. OBRAZAC OLK-24 - OCENA U POSTUPKU PONOVNOG OCENJIVANJA I VEŠTAČENJA, PO ZAHTEVU REPUBLIČKOG FONDA, MATIČNE FILIJALE I POSLODAVCA
 174. OBRAZAC OLK-25 - OCENA O SAGLASNOSTI ZA NASTAVAK LEČENJA U SLUČAJU KADA JE OSIGURANO LICE PRIMLJENO KAO HITAN SLUČAJ U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI VAN PODRUČJA FILIJALE
 175. OBRAZAC OLK-26 - OCENA O SAGLASNOSTI ZA NASTAVAK LEČENJA U SLUČAJU KADA JE OSIGURANO LICE PRIMLJENO KAO HITAN SLUČAJ U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI VAN PODRUČJA FILIJALE
 176. OBRAZAC OLK-27 - OCENA OD KOJE BOLESTI SE LEČI OSIGURANO LICE RADI UTVRĐIVANJA OSNOVA OSIGURANJA
 177. OBRAZAC OLK-27/A - OCENA OD KOJE BOLESTI SE LEČI OSIGURANO LICE RADI UTVRĐIVANJA OSNOVA OSIGURANJA
 178. OBRAZAC OLK-28 - OCENA O ZAHTEVIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA LEČENJA
 179. OBRAZAC OLK-29 - OCENA O ZAHTEVIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA LEČENJA
 180. OBRAZAC OLK-3 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA STACIONARNO LEČENJE VAN PODRUČJA MATIČNE FILIJALE
 181. OBRAZAC OLK-30 - OCENA O ZAHTEVIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA U VEZI SA KORIŠĆENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 182. OBRAZAC OLK-31 - OCENA O ZAHTEVIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA U VEZI SA KORIŠĆENJEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 183. OBRAZAC OLK-32 - OCENA O PRODUŽENJU PRAVA NA NAKNADU ZARADE
 184. OBRAZAC OLK-33 - OCENA O PRODUŽENJU PRAVA NA NAKNADU ZARADE
 185. OBRAZAC OLK-34 - OCENA O KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA U INOSTRANSTVU
 186. OBRAZAC OLK-35 - OCENA O KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA U INOSTRANSTVU
 187. OBRAZAC OLK-36 - OCENA O KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA U INOSTRANSTVU
 188. OBRAZAC OLK-37 - OCENA O HITNOSTI PRUŽENE MEDICINSKE POMOĆI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, PRIVATNOJ PRAKSI I KOD DRUGOG PRAVNOG LICA SA KOJIMA NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR POVODOM OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ODNOSNO OCENU O ISPUNJENOSTI INDIKACIJA ZA PROPISIVANJE I IZDAVANJE KUPLJENOG LEKA NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 189. OBRAZAC OLK-38 - OCENA O HITNOSTI PRUŽENE MEDICINSKE POMOĆI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, PRIVATNOJ PRAKSI I KOD DRUGOG PRAVNOG LICA SA KOJIMA NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR POVODOM OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, ODNOSNO OCENU O ISPUNJENOSTI INDIKACIJA ZA PROPISIVANJE I IZDAVANJE KUPLJENOG LEKA NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 190. OBRAZAC OLK-39 - OCENA O LEČENJU DIJALIZOM U KUĆNIM USLOVIMA
 191. OBRAZAC OLK-4 - OCENA O UPUĆIVANJU OSIGURANIH LICA NA STACIONARNO LEČENJE VAN PODRUČJA MATIČNE FILIJALE
 192. OBRAZAC OLK-40 - OCENA O LEČENJU DIJALIZOM U KUĆNIM USLOVIMA
 193. OBRAZAC OLK-5 - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA ILI POSLODAVCA NA OCENU, ODNOSNO MIŠLJENJE IZABRANOG LEKARA O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA
 194. OBRAZAC OLK-5A - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA NA OCENU, ODNOSNO MIŠLJENJE IZABRANOG LEKARA
 195. OBRAZAC OLK-6 - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA ILI POSLODAVCA NA OCENU, ODNOSNO MIŠLJENJE IZABRANOG LEKARA O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA
 196. OBRAZAC OLK-6A - OCENA PO PRIGOVORU OSIGURANIKA NA OCENU, ODNOSNO MIŠLJENJE IZABRANOG LEKARA
 197. OBRAZAC OLK-7 - OCENU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA PO PREDLOGU IZABRANOG LEKARA
 198. OBRAZAC OLK-8 - OCENA KOJOM SE PREDLAŽE UPUĆIVANJE OSIGURANIKA, U SLUČAJU DUŽEG TRAJANJA PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD, U SKLADU SA ZAKONOM, NADLEŽNOM ORGANU ZA OCENU RADNE SPOSOBNOSTI, ODNOSNO INVALIDNOSTI PO PROPISIMA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 199. OBRAZAC OLK-9 - OCENA KOJOM SE UTVRĐUJE POTREBA OSIGURANIKA ZA RAD SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM U TOKU LEČENJA
 200. OBRAZAC OLK-9 - OCENA KOJOM SE UTVRĐUJE POTREBA OSIGURANIKA ZA RAD SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM U TOKU LEČENJA
 201. OBRAZAC OLK-SP1 - OCENA O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA ODREĐENIH VRSTA POMAGALA, ODNOSNO ODLUČUJE O OPRAVDANOSTI SERVISIRANJA POMAGALA, POPRAVCI I/ILI ZAMENI DELA POMAGALA
 202. OBRAZAC OLK-SP2 - OCENA O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA ODREĐENIH VRSTA POMAGALA, ODNOSNO ODLUČUJE O OPRAVDANOSTI SERVISIRANJA POMAGALA, POPRAVCI I/ILI ZAMENI DELA POMAGALA
 203. OBRAZAC OLK-SP3 - OCENA O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA POMAGALA, ODNOSNO OPRAVDANOSTI SERVISIRANJA POMAGALA, POPRAVCI I/ILI ZAMENI DELA POMAGALA, PO PRIGOVORU NA OCENU KOJU JE DALA PRVOSTEPENA LEKARSKA KOMISIJA
 204. OBRAZAC OLK-SP4 - OCENA O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA POMAGALA, ODNOSNO OPRAVDANOSTI SERVISIRANJA POMAGALA, POPRAVCI I/ILI ZAMENI DELA POMAGALA, PO PRIGOVORU NA OCENU KOJU JE DALA PRVOSTEPENA LEKARSKA KOMISIJA
 205. OBRAZAC OPOZIVA PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA
 206. OBRAZAC OPOZIVA SAGLASNOSTI ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA
 207. OBRAZAC OTV1 - OBRAČUN TROŠKOVA PREGLEDA - VEŠTAČENJA PO ZAHTEVU INOSTRANOG NOSIOCA OSIGURANJA
 208. OBRAZAC P1 - MIŠLJENJE O OPRAVDANOSTI POTREBE ZA POMAGALOM SLEPOG LICA
 209. OBRAZAC P2 - MIŠLJENJE O PRAVILNOSTI MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI POTREBE ZA POMAGALOM SLEPOG LICA
 210. OBRAZAC PISMENOG PRISTANKA PUNOLETNOG SPOSOBNOG PRIMAOCA ZA PRIMENU LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA
 211. OBRAZAC PISMENOG PRISTANKA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA, ODNOSNO STARATELJA MALOLETNOG PRIMAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA, ODNOSNO STARATELJA PUNOLETNOG PRIMAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA, KOME JE POTPUNO, ODNOSNO DELIMIČNO ODUZETA POSLOVNA SPOSOBNOST, ZA PRIMENU LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA
 212. Obrazac PLD - PODACI O LIČNOSTI DONORA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA
 213. OBRAZAC POTVRDE ZA KORIŠĆENJE GRADSKOG PREVOZA
 214. OBRAZAC PRETHODNOG OPISA RADNOG MESTA državnih službenika
 215. OBRAZAC PRETHODNOG OPISA RADNOG MESTA službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 216. Obrazac PRIJAVE
 217. Obrazac Prilog 1 - ZAHTEV ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA
 218. Obrazac Prilog 4 - PREDLOG ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA ZA ODREĐENOG PACIJENTA ILI GRUPU PACIJENATA
 219. OBRAZAC PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKIH ĆELIJA I TKIVA
 220. OBRAZAC PRISTANKA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA
 221. OBRAZAC PZK - POTVRDA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
 222. OBRAZAC S-1 - STRUKTURA ZBIRNOG IZVEŠTAJA O RADU PRVOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA
 223. OBRAZAC S-2 - STRUKTURA ZBIRNOG IZVEŠTAJA O RADU DRUGOSTEPENIH LEKARSKIH KOMISIJA
 224. OBRAZAC UP-1 - ZAHTEV ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 225. OBRAZAC UP-2 - POTVRDA ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PUNOM IZNOSU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 226. OBRAZAC UP-3 - POTVRDA O PRESTANKU PLAĆANJA PARTICIPACIJE
 227. OBRAZAC VS - IZJAVA ZA OBEZBEĐIVANJE POMAGALA VEĆEG STANDARDA
 228. OBRAZAC ZA EVIDENCIJU PODATAKA O KLIJENTU/KLIJENTKINJI SAVETOVALIŠTA ZA HIV I PPI (DOBROVOLJNO I POVERLJIVO SAVETOVANJE I TESTIRANJE - DPST)
 229. OBRAZAC ZA ISPITIVANJE SLUČAJA INFEKCIJE IZAZVANE NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-CoV-2
 230. Obrazac ZA STAVLJANJE NA LISTU ČEKANJA/PROMENU MESTA NA LISTI ČEKANJA
 231. OBRAZAC ZM - ZAHTEV ZA STRUČNO MIŠLJENJE O OPRAVDANOSTI PROPISIVANJA SLUŠNOG APARATA
 232. Obrazac ZO1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ORGANIZACIJAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
 233. Obrazac ZO3 - ZAHTEV ZA OBNAVLJANJE LICENCE ORGANIZACIJAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
 234. OPK - PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA
 235. OSNOVNI ZAHTEVI KOJI SU PRIMENJIVI NA ISPITIVANO MEDICINSKO SREDSTVO SA OBRAZLOŽENJEM
 236. OZI-F - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ - FINANSIJSKI
 237. OZI-N - ZAVRŠNI IZVEŠTAJ - NARATIVNI
 238. PERIODIČNI IZVEŠTAJ O SIGURNOSTI
 239. PODACI O AFEREZNIM POSTUPCIMA
 240. PODACI O AUTOLOGNOM SPAŠAVANJU KRVI
 241. PODACI O BROJU DAVALACA KRVI I KOMPONENATA KRVI, KAO I BROJU DAVANJA KRVI
 242. PODACI O BROJU NEISKORIŠĆENIH JEDINICA CELE KRVI, KAO I O BROJU POVUČENIH KOMPONENATA KRVI
 243. PODACI O BROJU PRIJAVLJENIH OZBILJNIH NEŽELJENIH REAKCIJA, ODNOSNO OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐAJA
 244. PODACI O BROJU PRIPREMLJENIH I DISTRIBUIRANIH KOMPONENATA KRVI
 245. PODACI O ISPITIVANJIMA PERINATALNE ZAŠTITE
 246. PODACI O IZDAVANJU KRVI I KOMPONENATA KRVI
 247. PODACI O POJAVI I BROJU DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI (DDK) KOD KOJIH JE UTVRĐENO PRISUSTVO KRVLJU PRENOSIVIH BOLESTI
 248. PODACI O POREMEĆAJIMA HEMOSTAZE
 249. PODACI O REGISTROVANIM ZOONOZAMA, UZROČNICIMA ZOONOZA I EPIDEMIOLOŠKOM ISPITIVANJU
 250. PODACI O SEROLOŠKIM ISPITIVANJIMA
 251. PODACI O SPISKU BOLNIČKIH BANAKA KRVI KOJE OVLAŠĆENA TRANSFUZIJSKA USTANOVA SNABDEVA
 252. PODACI O VOJNOM INVALIDU KORISNIKU MEDICINSKO-TEHNIČKIH POMAGALA
 253. POSEBNA IZJAVA KOJOM SE ODREĐUJE ZVANJE U KOJE BI SVAKI POSAO RADNOG MESTA BIO RAZVRSTAN KADA SE NA NJEGA PRIMENE SVA MERILA
 254. POSEBNE IZJAVE U KOJIMA SE ODREĐUJE ZVANJE U KOJE BI SVAKI POSAO RADNOG MESTA BIO RAZVRSTAN KADA SE NA NJEGA PRIMENE SVA MERILA
 255. POTVRDA O IZVRŠENOJ VAKCINACIJI PROTIV COVID-19 U STRANOJ DRŽAVI
 256. POTVRDA O IZVRŠENOJ VAKCINACIJI PROTIV COVID-19
 257. POTVRDA O NAPLAĆENOJ NOVČANOJ KAZNI NA LICU MESTA
 258. POTVRDA O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI
 259. POTVRDA O POVLAČENJU IZJAVE O PRISTANKU ZA DARIVANJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO EMBRIONA
 260. POTVRDA O PROMENI POLA
 261. POTVRDA O RADNOM ANGAŽOVANJU SEZONSKOG RADNIKA
 262. POTVRDA O UNIŠTENJU DATIH REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, ODNOSNO EMBRIONA
 263. POTVRDA O ZAVRŠENOJ OBUCI IZ PRVE POMOĆI sa evidencijom pohađanja obuke kandidata i evidencijom izvođenja obuke
 264. POTVRDA O ZDRAVSTVENOM STANJU LICA KOJA ODLAZE U INOSTRANSTVO
 265. POTVRDA STRUČNOG TIMA ZA UTVRĐIVANJE TRAJNE KONTRAINDIKACIJE ZA IMUNIZACIJU ODREĐENOM VAKCINOM
 266. POČETNI IZVEŠTAJ O SUMNJI NA OZBILJNI NEŽELJENI DOGAĐAJ I NA OZBILJNU NEŽELJENU REAKCIJU (ONDR/O)
 267. PREDLOG ZA ANGAŽOVANJE INOSTRANOG ZDRAVSTVENOG STRUČNJAKA
 268. PREDLOG ZA POKRETANJE POSTUPKA MIRNOG REŠAVANJA RADNOG SPORA
 269. PREDLOG ZA SPROVOĐENJE DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA, ODNOSNO USPOSTAVLJANJE DIJAGNOZE U INOSTRANSTVU
 270. PREDLOG ZA UPUĆIVANJE NA LEČENJE U INOSTRANSTVO
 271. PREDLOG ZA UVOZ MEDICINSKOG SREDSTVA KOJE NIJE REGISTROVANO ZA ODREĐENOG PACIJENTA ILI GRUPU PACIJENATA
 272. PREDLOG ZA UVOZ MEDICINSKOG SREDSTVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI KOJE NIJE UPISANO U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
 273. PREDLOG ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI
 274. PRIGOVOR NA KVALITET IZVOĐENJA AKREDITOVANOG PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE
 275. PRIJAVA INCIDENATA MEDICINSKOG SREDSTVA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE I ZDRAVSTVENE RADNIKE
 276. PRIJAVA NEŽELJENE REAKCIJE NA MEDICINSKO SREDSTVO ZA OSTALE KORISNIKE, ODNOSNO PACIJENTE
 277. PRIJAVA O ODSTUPANJU OD STANDARDA KVALITETA LEKA
 278. PRIJAVA OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐAJA
 279. PRIJAVA OZBILJNIH NEŽELJENIH REAKCIJA
 280. PRIJAVA POTREBE ZA ZAPOŠLJAVANJEM
 281. PRIJAVA ROĐENJA DETETA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
 282. PRIJAVA SUMNJE NA DEFEKT MEDICINSKOG SREDSTVA
 283. PRIJAVA ZA AKREDITACIJU PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE (KE)
 284. PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJA POSLODAVCIMA KOJI ZAPOŠLJAVAJU NOVONASTANJENA LICA U REPUBLICI SRBIJI
 285. PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU
 286. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 287. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA ZA ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE
 288. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA ZA VRŠENJE PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 289. PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 290. PRIJAVA ZA UPIS LABORATORIJA KOJE VRŠE LABORATORIJSKA ISPITIVANJA U REGISTAR
 291. PRIJAVA ZA UPIS PROIZVOĐAČA AKTIVNIH SUPSTANCI U REGISTAR
 292. PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEK (NRL) ZA PACIJENTA
 293. PRIJAVLJIVANJE NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEK (NRL) ZA ZDRAVSTVENOG RADNIKA
 294. PRILOG 1 - OBAVEŠTENJE O SUMNJI NA OZBILJNU NEŽELJENU REAKCIJU
 295. PRILOG 1-1 - OBRAZAC ZA POTVRĐIVANJE OZBILJNE NEŽELJENE REAKCIJE
 296. PRILOG 2 - OBAVEŠTENJE O SUMNJI NA OZBILJAN NEŽELJENI DOGAĐAJ
 297. PRILOG 2-2 - OBRAZAC ZA POTVRĐIVANJE OZBILJNOG NEŽELJENOG DOGAĐAJA
 298. PRIPRAVNIČKA KNJIŽICA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE
 299. PROCENA ŽIVOG DAVAOCA LJUDSKOG ORGANA
 300. PROMENA KONTINUIRANE EDUKACIJE
 301. SAGLASNOST DAVAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI
 302. SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE PREPORUČENE IMUNIZACIJE PROTIV COVID-19
 303. SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE PREPORUČENE IMUNIZACIJE
 304. SAGLASNOSTI PRIMAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI
 305. SIGURNOSNO OBAVEŠTENJE NA TERENU
 306. SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA
 307. SPISAK SVIH VOJNIH INVALIDA KORISNIKA MEDICINSKO-TEHNIČKIH POMAGALA
 308. SPORAZUM O INDIVIDUALNOM PLANU AKTIVACIJE
 309. SPROVODNICA 1
 310. SPROVODNICA 2
 311. SVEOBUHVATNA GERIJATRIJSKA PROCENA
 312. TEHNIČKA KNJIŽICA
 313. TREND IZVEŠTAJ
 314. UPITNIK ZA DAVAOCA KRVI ILI KOMPONENATA KRVI
 315. UPITNIK ZA PROCENU PODOBNOSTI DAVAOCA LJUDSKIH ORGANA
 316. UPUT ZA ISPITIVANJE NA MIKROBAKTERIJE SA IZVEŠTAJEM O KULTIVISANJU
 317. UPUT ZA ISPITIVANJE NA MIKROBAKTERIJE SA IZVEŠTAJEM O MIKROSKOPSKOM PREGLEDU
 318. UPUT ZA LABORATORIJSKO ISPITIVANJE NA COVID-19
 319. UPUT ZA MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE
 320. UPUT ZA ZDRAVSTVENI PREGLED
 321. UPUT_ZA ISPITIVANJE NA MIKROBAKTERIJE SA IZVEŠTAJEM ISPITIVANJA OSETLJIVOSTI NA ANTITUBERKULOTIKE
 322. UVERENJE O DODELI NAZIVA PRIMARIJUS
 323. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA LICENCU U SOCIJALNOJ ZAŠTITI
 324. UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU
 325. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE, ODNOSNO HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI
 326. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ODGOVORNOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 327. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 328. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA RAD AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 329. UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU zdravstvenog radnika
 330. UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA RAD ŽELEZNIČKOG RADNIKA
 331. ZAHTEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE METODA KOMPLEMENTARNE MEDICINE ZA ZDRAVSTVENOG RADNIKA
 332. ZAHTEV ZA DOBIJANJE MIŠLJENJA O KVALITETU PROGRAMA KME IZ OBLASTI KOMPLEMENTARNE MEDICINE
 333. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NOVE ZDRAVSTVENE TEHNOLOGIJE ZA MEDICINSKO SREDSTVO
 334. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE NOVE ZDRAVSTVENE TEHNOLOGIJE ZA MEDICINSKU PROCEDURU
 335. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ODGOVORNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE
 336. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ODGOVORNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 337. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 338. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI
 339. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE - HEMIJSKIH I FIZIČKIH ŠTETNOSTI (OSIM JONIZUJUĆIH ZRAČENJA), MIKROKLIME I OSVETLJENOSTI
 340. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 341. ZAHTEV ZA IZDAVANJE LIČNE RADNE DOZVOLE
 342. ZAHTEV ZA IZDAVANJE MARKICA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA OVERU ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA
 343. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O IZOLACIJI ZA LICE IZ KONTAKTA U REPUBLICI SRBIJI KOME JE ODREĐENA HITNA MERA STAVLJANJA POD ZDRAVSTVENI NADZOR NA AKUTNO RESPIRATORNO OBOLJENJE IZAZVANO NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-COV-2 U TRAJANJU OD 14/28 DANA (IZOLACIJA U KUĆNIM USLOVIMA)
 344. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O IZOLACIJI ZA PUTNIKA U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU KOME JE ODREĐENA HITNA MERA STAVLJANJA POD ZDRAVSTVENI NADZOR NA AKUTNO RESPIRATORNO OBOLJENJE IZAZVANO NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-COV-2 U TRAJANJU OD 14/28 DANA (IZOLACIJA U KUĆNIM USLOVIMA)
 345. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 346. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA - KRAJNJI KORISNIK USLUGE
 347. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA - POSLODAVAC
 348. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE KAD ZAHTEV PODNOSI POSLODAVAC
 349. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE KAD ZAHTEV PODNOSI STRANAC
 350. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
 351. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA UPUĆENA LICA
 352. ZAHTEV ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA ZAPOŠLJAVANJE
 353. ZAHTEV ZA IZJAŠNJENJE O POSTUPANJU SA REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA, ODNOSNO NEUPOTREBLJENIM RANIM EMBRIONIMA
 354. ZAHTEV ZA ODOBRENJE KLINIČKOG ISPITIVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA
 355. ZAHTEV ZA ODOBRENJE, ODNOSNO PRIJAVU IZMENA I DOPUNA KLINIČKOG ISPITIVANJA MEDICINSKOG SREDSTVA
 356. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI
 357. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANO DAVANJE PORODILJI (Grad Beograd, u primeni od 1. januara 2020. godine)
 358. ZAHTEV ZA POVRAĆAJ RAZLIKE ZA UPLATU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU/OBUSTAVA POSTUPKA
 359. ZAHTEV ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA NA IME TESTIRANJA NA PRISUSTVO VIRUSA SARS-CoV-2 NA LIČNI ZAHTEV
 360. ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA ZA KULTURNE I SPORTSKO REKREATIVNE MANIFESTACIJE ČIJI JE CILJ PODSTICANJE INTEGRACIJE STARIH LICA U DRUŠTVO
 361. ZAHTEV ZA PRENOS SREDSTAVA ZA SOLIDARNU POMOĆ KORISNICIMA PENZIJA U PAKETIMA SA OSNOVNIM ŽIVOTNIM NAMIRNICAMA I SREDSTVIMA ZA HIGIJENU
 362. ZAHTEV ZA REGISTRACIJU MEDICINSKOG SREDSTVA (OPŠTE/AKTIVNO IMPLANTABILNO/IN VITRO DIJAGNOSTIČKO), IZMENE, ODNOSNO DOPUNE/PRODUŽENJE/BRISANJE REGISTRACIJE/REGISTAR PROIZVOĐAČA/OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA PROIZVOĐAČA
 363. ZAHTEV ZA UPIS, KAO I IZMENU, DOPUNU I OBNOVU UPISA VETERINARSKOG MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI
 364. ZAHTEV ZA UPUĆIVANJE NA LEČENJE U INOSTRANSTVO
 365. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI PROSTORNIH I TEHNIČKIH USLOVA ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 366. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAPOŠLJAVANJA
 367. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 368. ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE TRAJNE KONTRAINDIKACIJE ZA SPROVOĐENJE IMUNIZACIJE VAKCINOM
 369. ZAHTEV ZA UVOZ MEDICINSKOG SREDSTVA KOJE NIJE REGISTROVANO
 370. ZAHTEV ZA UVOZ MEDICINSKOG SREDSTVA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI KOJE NIJE UPISANO U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
 371. ZAHTEV ZA UVOZ NEREGISTROVANOG LEKA ZA UPOTREBU U VETERINARSKOJ MEDICINI
 372. ZAHTEV ZA ZAMENU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE ZDRAVSTVENOM KARTICOM
 373. ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA IZ PRVE POMOĆI
 374. ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA ZA LICENCU
 375. ZAPISNIK O POLAGANJU ISPITA ZA RAD U ZAPOŠLJAVANJU
 376. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 377. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE
 378. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD
 379. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA RAD AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 380. ZAPISNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA zdravstvenog radnika
 381. ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU MOŽDANE SMRTI